ارسال کدپستی

ارسال انبوه

ارسال کد پستی

اگر بخواهید پیام کوتاه خود را فقط به منطقه ای از شهر یا شهرستان خود ارسال کنید، فقط کافیست بعد از وارد شدن به پنل اختصاصی خود در منوی ارسال ،گزینه ارسال کد پستی را انتخاب و با مشخص کردن 4 رقم اول کدپستی منطقه، ارسال انبوه پیامک را انجام داد.لازم به ذکر است که خوشبختانه اداره شهرداری کدپستی هر منطقه را با تابلو در همان محل مشخص کرده و بدست وارد کدپستی را آسان کرده است.البته ناگفته نماند در تمام قبوض کدپستی درج شده است.

نظر شما