ارسال بر اساس کد پستی 5 رقمی

ارسال بر اساس کد پستی 5 رقمی:

با استفاده از یک خط 5000 می توانید بر اساس کد پستی 5 رقمی به جای کد پستی 4 رقمی ارسال پیام انبوه داشته باشید.تا ارسالهای خود را دقیق تر به محل مورد نظر خود انجام دهید.

نظر شما