پیامک از موبایل

 

در این قسمت این امکان وجود دارد در صورت دسترسی نداشتن به اینترنت و کامپیوتر از طریق موبایل می توان در هر زمانی با ارسال یک پیامک به تمام مخاطبین گروه خود،پیامک انبوه ارسال کرد.