پیام سالگرد ازدواج

هیچ اتفاقی در دنیا مهمتر از انتخاب یک همسفر برای بقیه عمر نیست…شراکت در عشق بر شما مبارک.

آنکه قصد خوشبختی دارد در را میکوبد و فقط آنکه عشق میورزد در را باز خواهد دید.

هر روز با شوق دیدنت چشم میگشایم و وقتی تو را در کنارم میبینم خدا را شکر میکنم که چون تویی را به من هدیه داد.سالروز آغاز با هم بودنمان مبارک.

ازدواج تنها پیوند زمینی است که در آمانها بسته می شود پیوند زیبایتان مبارک باد.

عاشق باشید و عشق بورزید و بدانید که هر چیزی رفتنی و گذشتنی است…پیوندتان مبارک.