پیامک روز مادر

مادرم …وقتی بهشت…زیر پای توست…من چه دارم .. که … فدای تو کنم…

گر پادشاه عالم شوی باز گدای مادری مادر جان روزت مبارک

مادرم تو تنها ستاره ای هستی که در شب و روز میدرخشی ستاره ی زندگیم تو را با تمام وجود دوست دارم…

سه چیز در دنیا بی نظیر است مادر… عکس مادر …. سایه مادر روزتان مبارک