مدیریت زیر کاربران

به نمایندگان این امکان را می دهد که به زیر کاربران خود اعتبار و شماره تخصیص دهند.

زیر کاربران به طور مستقل و تحت نظارت نمایندگان خود فعالیت می کنند.و همچنین نماینده می تواند با تشخیص خود به هر کاربر، امکاناتی را  تخصیص دهد.

این سرویس در سازمان ها و اداره ها کاربرد زیادی دارد.