خرید هر خط آزاد بدون داشتن رنج خط 8 رقمی آن

خرید هر خط آزاد بدون داشتن رنج خط 8 رقمی آن:

اگر تمایل به خرید خطهای 14،13،12،11،10،9 رقمی دارید و شماره 8 رقمی آن را شما یا شرکت خریداری نکرده است می توانید با استفاده از خطهای 5000 هر شماره ای که آزاد باشد بدون در نظر گرفتن خط 8 رقمی آن انتخاب و خریداری نمایید.