تعریف زمان پایان برای ارسال

تعریف زمان پایان برای ارسال:

اگر می خواهید زمانی را برای پایان ارسالهای انبوه خود تعریف نمایید با استفاده از خط 5000 امکان پذیر می باشد.