تبصره 19 مجلس شورای اسلامی

بند الحاقی تبصره 19 لایحه بودجه سال 94:

طبق تصویب مجلس شورای اسلامی،کسانی که پیامک ارسال میکنند ده ریال باید به خزانه مملکت واریز کنند. که این یک تومان زمان ارسال کسر خواهد شد.