به روز رسانی بانک شماره های همراه اول کشوری

به روز رسانی بانک شماره های همراه اول کشوری:

با استفاده از خط 5000 می توانید به شماره های همراه اول به روز رسانی شده دسترسی پیدا کنید و پیامهای خود را در ساعت و زمان تعیین شده توسط خودتان به صورت ترتیبی یا تصادفی به شماره های همراه اول دائمی یا اعتباری ارسال نمایید.