بانک ایرانسل مناطق کشور

بانک ایرانسل مناطق کشور:

با استفاده از خط 5000 می توانید به شماره های ایرانسل تمام شهرها یا شهرستانها،به صورت ترتیبی یا تصادفی و به تعداد دلخواه در ساعت یا تاریخ مورد نظرتان با در نظر گرفتن زمان پایان برای ارسال،ارسال نمایید.