عضویت پیامکی – ارسال به گروه خاص

یکی از امکانات سامانه پیامکی آی آرپیامک،عضویت پیامکی می باشد.

با عضویت پیامکی می توانید مخاطبان خود را طبق علایق خودشان گروه بندی کنید. و اخبار یا تبلیغات مورد علاقه خودشان را پیامک کنید.

با عضویت پیامکی بازده تبلیغات شما بالاتر می رود. و از جهتی مخاطبان تبلیغاتی که دوست ندارند را دریافت نمی کنند.

عضویت پیامکی در دفترچه تلفن سامانه پیامکی آی آرپیامک  قرار دارد.

آی آرپیامک برای درک این روش توضیحاتی ارائه داده است.

جهت مشاهده تنظیمات و  توضیحات عضویت پیامکی کلیک کنید.