امکان تبریک خودکار تولد و مناسبتها

سامانه پیامکی حرفه ای آی ار پیامک این امکان را دارد که با استفاده از امکان یادآور،متن تولدی را در سامانه پیامکی برای تبریک تولد تنظیم کرد

سامانه با جایگذاری نام نام خانوادگی و دیگر اطلاعات به طور خودکار; در همان تاریخ تولد درساعت تعیین شده به ارسال پیام تبریک تولد و بقیه مناسبتها میپردازد.

همچنین از این امکان میتوان برای ارسال پیامک به موارد ذیل استفاده کرد:

بیمه گذاران شرکتهای بیمه،تاریخ سررسید بدهکاران شرکت ،یادآوری تاریخ جلسات، امتحانات و قرارملاقات و … استفاده نمود.