امکان تبریک خودکار تولد و مناسبتها

سامانه هوشمند ارسال پیامک آی آرپیامک این امکان را دارد که با استفاده از امکان یادآور،متن تولدی را در سامانه برای تبریک تولد تنظیم کرد سامانه با جایگذاری نام نام خانوادگی و دیگر اطلاعات به طور خودکار در همان تاریخ تولد درساعت  تعیین شده به ارسال تبریک تولد و بقیه مناسبتها میپردازد.

همچنین از این امکان میتوان برای ارسال پیامک به بیمه گذاران شرکتهای بیمه،تاریخ سررسید بدهکاران شرکت ،یادآوری تاریخ جلسات، امتحانات و قرارملاقات و … استفاده نمود.