ارسال پیام تبلیغاتی به شهر،اصناف،کدپستی

کاربران پنل ارسال sms آی آرپیامک برای ارسال پیامک تبلیغاتی خود میتوانند در سامانه پیامکی از ارسالهای زیر استفاده نمایند.

ارسال رنجی

ارسال کشوری

ارسال کدپستی

ارسال پیامک منطقه ای

ارسال مشاغل

ارسال بانک ایرانسل کشوری

ارسال بر اساس تفکیک جنسیت و رده سنی