برای تنظیم ارسال پیامک تبریک تولد،تبریک سالگرد ازدواج یا هر تاریخ دلخواهی،کدام قسمت را باید تنظیم کنم؟

وارد سامانه پیام کوتاه آی آرپیامک می شوید.
منوی امکانات –>یادآور
متن دلخواه خود را تنظیم می نمایید.
چنانچه تمایل دارید در متن هر پیامک نام،نام خانوادگی،تاریخ تولد،پیشوندها مانند خانم،آقا،مهندس،دکتر و… جایگزین شود میتوانید انتخاب کنید.
همچنین میتوانید تنظیم کنید که پیام تبریک در همان روز،یا یک روز قبل یا بعد و در چه ساعتی ارسال شود.
در همان قسمت گروهی که میخواهید به اعضای آن پیام تبریک ارسال شود را انتخاب میکنید.
تاریخ تولد هر فرد را باید در قسمت دفترچه تلفن،جایی که موبایل، نام و مشخصات تکمیل می نمایید یک بار برای همیشه وارد کنید.