میزان شارژ سامانه پیامک ما بر اساس ریال،تومان یا پیامک ؟

اعتبار نمایش داده شده در سامانه پیامک، براساس تعداد صفحاتی می باشد که میتوانید پیامک ارسال کنید.