میخواهم زمان جلسات،همایشها و .. را به کارمندان در تاریخ و ساعت دلخواهم با ارسال پیامک یادآوری کنم

جهت یادآوری تاریخ جلسات با ارسال پیامک:
وارد سامانه پیامک آی آرپیامک شوید
منوی امکانات –> یادآور