میخواهم با دریافت پیامک،یک متن ثابت در مورد مشخصات شرکت یا پیام تشکر یا پیام دریافت شد ارسال شود

در قسمت امکانات –> منشی پیامکی
شماره گیرنده و فرستنده و متن خود را تنظیم می نمایید.