فردی که پیامک من را دریافت نمیکند ،پیامک های از طرف بانک و بعضی موسسات دریافت میکند چرا؟

افراد بلک لیست یا افرادی که پیامک تبلغاتی خود را بسته اند،پیامک هایی که با خط خدماتی ارسال میشوند را دریافت میکنند.خط خدماتی در بالای همین سوال مطرح شده است.

ای آرپیامک دارای خط خدماتی می باشد که برای اطلاع رسانی کاربران استفاده میکند.

آی آرپیامک با پیگیری و پشتیبانی کاربران خود تمام خطوط دانشگاههای پیام نور،بانکها،سازمان تامین اجتماعی،سازمان امور مالیاتی،کانون ها،کارخانجات،بعضی مدارس،بعضی هیئتها،ادارجات و بعضی شرکتها را خدماتی کرده است.