در قسمت ارسال،ارسال کدپستی،ارسال کشوری،ارسال زماندار،ارسال مشاغل،ارسال پردیس و … ارسالی تنظیم کرده ام ولی همچنان منتظر ارسال می باشد،چرا؟

دو دلیل دارد
1.در ارسالهای زماندار،زمان تنظیم ارسال پیامک را باید برای حداقل 20 دقیقه آینده تنظیم کنید.
2.شارز کافی برای ارسال پیامک به آن میزان مخاطب را ندارید.