برای تنظیم ارسال پیامک انقضای بیمه نامه یا هر تاریخ دلخواه دیگر به کدام قسمت مراجعه کنم؟

وارد سامانه پیام کوتاه آی آرپیامک می شوید
منوی امکانات –> یادآور
در قسمت متن پیامک می توانید تنظیم کنید که تاریخ صدور،تاریخ انقضا،نوع بیمه نامه،حق بیمه نامه،کد بیمه نامه،کد بیمه گذار هرشخص به طور اختصاصی در متن پیامکش جایگزین و ارسال شود.
همچنین میتوانید تنظیم کنید که متن ارسال پیامک در یک روز قبل و در چه ساعتی ارسال شود.
در همان قسمت گروهی که میخواهید به اعضای آن پیامک ارسال شود را انتخاب میکنید.
تاریخ مربوط به بیمه نامه یا سررسید هر تاریخی در قسمت دفترچه تلفن،مشخصات تکمیلی یک بار برای همیشه وارد نمایید